Galleri Haaken

Astrid Nondal - Utenfor kartet

19/8 - 11/9  2021

Astrid Nondal
Astrid Nondal, Ovenfra, 2021, 200 x 165 cm

Ovenfra
Astrid Nondal, 2021
200 x 165 cm

Astrid Nondal: I andre landskap, 2020, 210 x 270 cm
Astrid Nondal: Grytidlig, 2020, 210 x 270 cm
Astrid Nondal: Konstruksjon for iris, 2021, 200 x 165 cm
Astrid Nondal: Tussmørke, 2021, 200 x 165 cm
Astrid Nondal: Vannet har en annen lyd, 2021, 210 x 150 cm
Astrid Nondal: Lacrimosa, 2021, 210 x 150 cm
Astrid Nondal: Ettermiddag, 2020, 46 x 65 cm
Astrid Nondal: Vagt, 2020, 46 x 65 cm
Astrid Nondal: Hytte, 2020, 46 x 61 cm
Astrid Nondal: Missing colour, 2021, 60 x 61 cm
Astrid Nondal: Samtale #1, 2021, 20 x 30 cm
Astrid Nondal: Samtale #2, 2021, 20 x 30 cm
Astrid Nondal: Samtale #3, 2021, 20 x 30 cm
Astrid Nondal: Samtale #4, 2021, 20 x 30 cm
Astrid Nondal: Samtale #6, 2021, 20 x 30 cm

Utenfor kartet

‘I mitt kunstnerskap har jeg jobbet mye med landskap, eller rettere sagt, naturrelaterte motiver. Kanskje i grenselandet mellom naturromantikk og surrealisme, men uten at jeg har vært opptatt av stedsspesifikke, geografisk gjenkjennelige landskap.’ A. Nondal

I utstillingen Utenfor kartet viser Astrid Nondal malerier utført i eggoljetempera. Eggoljetemperaen har en slags letthet som oljemediumet ikke har, noe kunstneren vet å sette pris på. Nondal har fra før av utstrakt erfaring med freskoteknikk, som innebærer å male på våt, nyopplagt murpuss, hvor fargen trenger inn i underlaget. Fargepigmentene blir en integrert del av overflaten og gir en matt, romlig, nesten tredimensjonal virkning. Fargene får en egen tilstedeværelse og blir liggende mer åpent. Virkningene av freskoteknikken har inspirert Nondal til å jobbe med eggoljetempera, som også gir en matt og tørr overflate.

Nondal har vokst opp i en, mildt sagt, voldsom natur; på industristedet Tyssedal som ligger ved en trang fjord mellom Folgefonna og Hardangervidda. Stedet lokket i sin tid til seg reisende og romantikere på grunn av den overveldende naturen, men ble senere ble overtatt av kraftutbygging og industri. I utstillingen Utenfor kartet gis landskapet hovedrollen. Tittelen henspiller på at det ikke er et bestemt geografisk sted kunstneren befatter seg med, men først og fremst det imaginære landskap. Og selvfølgelig er kunsthistorien en utømmelig kilde for Nondal – de panoramiske landskapene bak figurene i eldre malerier har gjennomgående vært med på å anspore kunstneren i sitt arbeid.

‘For meg har det vært befriende å jobbe med landskapet som det sentrale og viktige; at mennesket, midtpunktet og det store subjektet blir skjøvet ut og kun, hvis de overhodet er med, er små detaljer, på samme måte som trær.’ A. Nondal

Det er lett å tenke at vi i vår tid, gjennom digitale medier, nærmest drukner i bilder og farger, men fargeuttrykk som har et annet opphav og overflate enn det som den glatte digitale flaten har, er kanskje viktigere enn noen gang.
Nondal er ute etter en poetisk stemming som søker å utrykke nærkontakt, bekymring og kjærlighet til naturen. Det er som om dette ikke kan brøles eller skrikes ut, det må, ifølge kunstneren, mumles og lyttes til, og er bortenfor dagligtalen.

‘Til alle tider har det i vår kultur vært naturen som er det store og skremmende, der har frykten sitt utspring. Vi har ønsket å bekjempe natur på alle tenkelige måter og nå, i dag, er dette uhyret, naturen, nesten nedkjempet – det er i seg selv mer skremmende enn naturen selv noensinne har vært.’ A. Nondal


Outside the Map

‘I have worked extensively with landscapes in my art, or more correctly, with nature related themes. Perhaps on the borderline between natural romance and surrealism without any preconception of specific places or geographically recognizable landscapes’ A. Nondal

The exhibition Outside the Map displays the egg and oil tempera paintings of Astrid Nondal. In contrast to regular oil paint, the tempera has a lightness that the artist values in here work. Nondal has extensive experience from her study and work with fresco painting, which is a technique of mural painting on freshly laid lime plaster where the color pigments penetrate the surface. The color pigments become an integral part of the surface and leaves a matt three-dimensional effect with a strong presence of the colors. The effect of the fresco technique is what inspired Nondal to work with egg and oil tempera; the result is similar with a matt and dry surface.

Nondal grew up in wild surroundings, in the industrial town of Tyssedal by the narrow fiord, the glacier Folgefonna and the Hardangervidda National Park. The overwhelming nature used to lure travelers and romantics to visit the place, but the natural properties brought forth the development of hydropower and ensuing industries. In the exhibition Outside the Map the landscape is cast as the leading role.
The title indicates/reflects that the works display imaginary landscapes primarily and that that they are unrelated to any specific geographical location. The history of art is an inexhaustible source of inspiration to Nondal – the panoramic landscapes seen in the background of older paintings have been intriguing the artist to explore landscapes in her own art.

‘It has been liberating to work with the landscape as the central and important focus of attention, and that people, which normally represents the center and the main subject matter, is pushed aside, and if they are present at all they will show as minuscule details only, in the same way as trees.’ A. Nondal

In present time it is easy to think that we are almost drowning in the overflow of photos, pictures and colors due to the digital medias. However, the color expressions of other origins and surfaces than the smooth and slick surface of the digital platform is perchance more important than ever before.

Nondal is on the outlook for a poetic ambience which searches for closeness, worry and love for nature. This can not be yelled or screamed out loud, this must, according to the artist, be mumbled and listened to away from everyday conversations.

‘At all times our culture has considered nature the big and terrifying danger, the source of our fears. We have wanted to conquer nature in every possible way and now, today, nature is almost defeated – this in itself is more terrifying than nature has ever been.’ A. Nondal

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei